piligrim02

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių.

Nuo 1604 m. imta rengti iškilmingas procesijas iš Vilniaus į Trakus prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo. Maždaug 1634 m. į Pivašiūnus atsikrausčius Senųjų Trakų benediktinams ir po kiek laiko ir vietos bažnyčios paveikslui pagarsėjus stebuklais, išpopuliarėjo ir atlaidai. Tačiau net iki Pirmojo pasaulinio karo į atlaidus maldininkai plaukdavo daugiausia iš Dzūkijos, Vilniaus bei Lydos apylinkių. Didžiulės procesijos su bažnytinėmis vėliavomis ir altorėliais traukdavo keletą dienų, nakvynei dažniausiai įsiprašydavo į pakelės ūkininkų daržines. Atvykę maldininkai apsistodavo pas gyventojus ar net lauke, prie bažnyčios ar klebonijos. Tarp maldininkų nemaža būdavo ligonių ir luošių, taip pat elgetų, kuriems žmonės dosniai aukodavo. Žmonės karštai melsdavosi, gaivindavosi vietinių mineralinių versmių vandeniu, neretai pasijusdavo geriau, ypač sirgę alergijomis, akių uždegimais, nervų sistemos ligomis. 

Sovietmečiu priblėsusi organizuoto keliavimo į atlaidus tradicija Nepriklausomybės metais vėl atgijo. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis, vėl patraukė maldininkus. Pivašiūnai tapo ne tik vietinės, bet ir visos Lietuvos piligrimystės vienu iš centrų, ypač po to, kai 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas.

Ne viena piligrimų grupė tiek iš Lietuvos, tiek iš kitų kraštų kasmet aplanko Pivašiūnus. Pavieniai piligrimai ar mažos jų grupelės dažniausiai į Žolinės atlaidus atvažiuoja mašina, o didesnės piligrimų grupės arba renkasi autobusą, arba – tai ypač būdinga jaunimui – bent dalį kelio ateina pėsti.

Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

PILIGRIMYSTĖ Į PIVAŠIŪNUS