Parapijoje yra įsteigta pastoracinė taryba. Ją sudaro 26 nariai, kuriuos renka parapijiečiai. Jos tikslas – padėti klebonui formuoti parapijos religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą, palaikyti parapijoje brolišką meilę ir sugyvenimą.
Pastoracinė taryba organizuoja darbą sekcijose: Liturgijos (rūpinasi pamaldų, religinių švenčių ir atlaidų organizavimu). Katekizacijos (organizuoja vaikų ir jaunimo katekizacija). Jaunimo (globoja katalikišką jaunimą). Karitatyvinė (rūpinasi materialinės ar dvasinės pagalbos reikalingais žmonėmis). Spaudos (rūpinasi parapijos laikraščio leidimu, katalikiškos spaudos platinimu). Ekonominė (rūpinasi parapijos ekonominiais reikalais, parapijai priklausančių pastatų išlaikymu ir remontu).
Parapijos pastoracinės tarybos nariai: 

 1. Bajoras Vincas (Mediniškės, Pelekonys);
 2. Buimila Stasys (Kamainė, Sundakai, Kermošynas);
 3. Anužis Jonas (Daukantai, Nibriai);
 4. Deltuva Darius (Kadikai, Karveliškės, Truncos, Verbyliškės);
 5. Grušelionienė Natalija (Kašonys – gyvenvietė: Dvaro, Gėlių, Gulbių, Lanko, Mūšio, Nemuno, Sodų, Žvejų g);
 6. Grušelionis Albinas (Jiezno kolonijų kaimas: Miško, Nemuno, Paukščių, Pievų, Povų, Stoties g.);
 7. Joneliūnas Algis (Benčiakiemis, Dambava, Julinava, Kisieliškės, Lingėniškės, Žideikonys);
 8. Kazlauskas Vytautas (bažnyčios tarnautojas – zakristijonas);
 9. Kimbirauskienė Sigutė (procesijos koordinatorė);
 10. Kizalavičienė Aldona (Gyvojo Rožinio draugija – vadovė);
 11. Lukoševičienė Virginija (bažnyčios tarnautoja – valytoja);
 12. Malcienė Regina (Jieznas – Centras);
 13. Petravičius Algis (Babiagūra, Kiškeliškės, Pečiauskai, Steponiškės,Sobuva );
 14. Pyragienė Angelė (Dukurnonys);
 15. Pucilauskas Valerijus (Medeikonys, Paverkniai,Sokonys, Voseliūnai),
 16. Raižys Vytautas (Būda, Juodaviškiai, Musninkai, Slabada, Šiliniai, Valiūniškės);
 17. Rimkuvienė Valentina (Jieznas – Vilniaus g.);
 18. Rimšienė Eugenija (maldos grupelių koordinatorė);
 19. Ruočkienė Roma (Jiezno kol.k. – gyvenvietė: Alksnių, Beržų ir Tujų g.)
 20. Skulsčienė Irena (katechetė);
 21. Šaulinskas Gintas (Kašonys – kaimas: Ežero, Beržų, Plento g.);
 22. Šimukauskaitė Ramutė (Beniukai, Dirvoniškės, Grikapėdis, Jundeliškės, Kamiliava, Kukiškės);
 23. Urbanavičienė Edita (Anglininkai, Liciškėnai);
 24. Valatkienė Irena (Jieznas – Mokyklos g.);
 25. Varanauskienė Vida (Caritas – pirmininkė);
 26. Žurauskas Algimantas (Strazdiškės, Vincentava);