sutvirtinimasKai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“ (Apd 1,8)

Sutvirtinimo sakramentas atbaigia Krikšto malonę: pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą. Per Sutvirtinimą krikščionys, t. y. pateptieji, labiau įsijungia į Jėzaus Kristaus pasiuntinybę ir tampa kupini Šventosios Dvasios – kurios ir Jis buvo kupinas, kad visu savo gyvenimu skleistų „Kristaus kvapsnį“.

 

Patepimas šventąja krizma

Patepimas šventąja krizma yra pagrindinis Sutvirtinimo sakramento ženklas. Patepimu sutvirtinamasis gauna „žymę“, Šventosios Dvasios antspaudą, kuris yra asmens simbolis, jo valdžios, daikto priklausymo jam ženklas (karius žymėdavo jų vado, o vergus – jų šeimininko antspaudu). Antspaudas patvirtina juridinį aktą ar dokumentą, o kartais jį ir įslaptina. Kristus sakė esąs pažymėtas savo Tėvo antspaudu (Jn 6, 27), kuriuo pažymėti ir visi krikščionys: „juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą“ (2 Kor 1, 22). Šventosios Dvasios antspaudas ženklina visišką priklausymą Kristui, amžiną tarnavimą Jam, o drauge ir dieviškosios globėjos pažadą didžiajame paskutiniųjų laikų išmėginime (Apr 7, 2–3; 9,4).

 

Sutvirtinimo teikėjas

Sutvirtinimo teikėjas yra Vyskupas, nes akivaizdžiau susiejamas su pirmuoju Šventosios Dvasios išliejimu Sekminių dieną. Tada apaštalai, pripildyti Šventosios Dvasios, rankų uždėjimu patys ją perdavė tikintiesiems. Taigi Šventosios Dvasios priėmimas iš Vyskupo rankų parodo glaudesnį sutvirtintųjų ryšį su Bažnyčia ir gautą įsakymą liudyti žmonėms Kristų.

 

Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas

Suaugusieji katechumenai Sutvirtinimą priima kartu su Krikšto ir Eucharistijos sakramentais. Vaikams Sutvirtinimas teikiamas sulaukus sąmoningo amžiaus (bent 13 m.) Sutvirtinimą gali priimti tik pakrikštytas, esantis malonėje (be mirtinos nuodėmės), atitinkamai pasirengęs ir sugebąs atnaujinti Krikšto pažadus.

 

Sutvirtinimo vardas ir globėjas

Nebūtina šalia krikšto vardo pasirinkti dar vieną; jei vis dėlto pasirenkamas atskiras vardas, jis turi būti šventojo vardas. Sutvirtinamasis paprastai turi Sutvirtinimo globėją, kuris atveda jį šio sakramento priimti ir pristato teikėjui, kad būtų pateptas šventąja krizma, o paskui padeda jam ištikimai vykdyti Krikšto pažadus, laikytis gautos Šventosios Dvasios. Pageidaujama, kad Sutvirtinimo globėju (globėja) būtų krikštatėvis (krikštamotė). Šitaip geriau išreiškiamas Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, o krikštatėviai gali sėkmingiau atlikti savo pareigas, tačiau nedraudžiama pasirinkti ir atskirą Sutvirtinimo globėją. Sutvirtinimo globėjas turi būti dvasiniu atžvilgiu tinkamas šioms pareigoms, t. y., būti sulaukęs 16 m.; būti katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus, gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimtas pareigas.

 

Jiezno parapijoje Sutvirtinimo sakramentui ruošiami jaunuoliai, kurie mokosi bent 8 klasėje (lanko tikybos pamokas).

Siekiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą, iki spalio 1 d. kreipiasi į kleboną.

Lanko Alfa kursą (kartą per savaitę). Dalyvauja sekmadieniais šv. Mišiose. Rekolekcijose (vasario mėn.).

Ruošimas vyksta nuo spalio 1 d. iki birželio 1 d.

Sutvirtinimas teikiamas vasaros metu.