Šventasis Rokas (lot. Rochus) prancūzų kilmės šventasis, gyvenęs XIII-XIV a.

Jis išdalijo savo turtus vargšams, o pats tapo piligrimu. Savo gyvenimą Šv. Rokas paskyrė ligonių, sergančių maru, slaugymui. Pasak legendų, turėjo stebuklingą gydomąją galią. Pats taip pat buvo užsikrėtęs maru, tačiau išgijo.

Šv. Rokas daug keliavo gydydamas ligonius. Bekeliaudamas šventasis buvo įtartas šnipinėjimu, suimtas ir uždarytas į kalėjimą. Ten jis ir mirė. Palaidotas – Venecijoje.

Šv. Roko kultas labiausiai paplito XIV a. Jis buvo populiarus ir vėliau, ypač siaučiant maro epidemijoms. Šv. Rokas laikomas ligonių, ypač sergančių maru, globėju.

Mene šv. Rokas vaizduojamas kaip sergantysis maru ar rodantis koją su juoda dėme virš kelio (maro požymis). Jo, kaip piligrimo, atributai yra lazda ir kelionmaišis. Šventasis taip pat vaizduojamas su legendiniu Gotardo šunimi, laikančiu duonos kepalą nasruose ar angelu sargu.

 

Šv. Roko kultas Jiezno bažnyčioje

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose , t. y. Jiezno bažnyčios 1891 m. inventoriaus knygoje minimi šv. Roko Pamaldžiojo atlaidai. Vardijant bažnyčios altorius, nurodomas Šv. Roko altorius, kurį 1879 metais Jiezno bažnyčiai padovanojo parapijiečiai Simonas ir Ieva Jurkoniai.

Šv. Rokas kalendoriuje minimas rugpjūčio 16 d. Jiezno parapijoje šv. Roko atlaidai švenčiami sekmadienį po rugpjūčio 16 d. Šv. Mišių metu teikiamas Ligonių sakramentas, meldžiamasi už sergančius. Tai didžiausi atlaidai Prienų savivaldybėje ir vieni didžiausi Kaišiadorių vyskupijoje.

Maldos į Šv. Roką

Malda į šv. Roką

Šv. Rokai, ligonių gydytojau ir slaugytojau;
anuomet Tu rūpinaisi maro ištiktaisiais
ir buvai pasirengęs jiems patarnauti visokia
pagalba ir karšta malda;
Tu pats neturėjai namų ir mirei skurde bei vienatvėje;
todėl ir šiandien vargstantysir ligoniai
su pasitikėjimu meldžia Tavo pagalbos
ir užtarimo. Šv. Rokai, ligonių globėjau,
melsk Viešpatį grąžinti sveikatą (įdedame sergančiojo vardą),
o mums visiems, tavo užtarimu pasitikintiems,
teikti sielos ir kūno jėgų, kad ištikimai
garbintume Jį per amžius.
Amen.

 

Šv. Roko litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
melski už mus! Šventasis Rokai, Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimu pasauliui padovanotas,
Šventasis Rokai, gerų tėvų išaugintas,
Šventasis Rokai, skaistus jaunikaiti,
Šventasis Rokai, Dievui pasiaukojęs,
Šventasis Rokai, Dievo gerumo skelbėjau,
Šventasis Rokai, klusnusis Jėzaus sekėjau,
Šventasis Rokai, griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Šventasis Rokai, žemiškųjų turtų ir garbės atsižadėjęs,
Šventasis Rokai, nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Šventasis Rokai, vargstantiems savo turtą dalijęs,
Šventasis Rokai, alkanus maitinęs,
Šventasis Rokai, keliautojus globojęs,
Šventasis Rokai, maldingų kelionių vadove,
Šventasis Rokai, dėl Dievo daug vargo iškentęs,
Šventasis Rokai, kalinių užtarėjau,
Šventasis Rokai, už savo gerumą daug pikto sulaukęs,
Šventasis Rokai, atsiskyrėlio gyvenimą pamėgęs,
Šventasis Rokai, artimųjų atstumtas,
Šventasis Rokai, be kaltės kalėjiman įmestas,
Šventasis Rokai, vargingai kalėjime miręs,
Šventasis Rokai, po mirties pripažintas ir pagerbtas,
Šventasis Rokai, už kantrumą Dievo išaukštintas,
Šventasis Rokai, ištikimasis apaštalų sekėjau,
Šventasis Rokai, nuoširdusis Dievo mylėtojau,
Šventasis Rokai, kūno ir dvasios skausmų ramintojau,
Šventasis Rokai, visų nelaimingųjų guodėjau,
Šventasis Rokai, stebuklingasis gydytojau,
Šventasis Rokai, ligų ir nelaimių atitolintojau,
Šventasis Rokai, gelbėtojau nuo maro,
Šventasis Rokai, tikroji sergančiųjų viltie,
Šventasis Rokai, sveikatos meldžiančių užtarėjau,
Šventasis Rokai, gyvulių globėjau,
Šventasis Rokai, mūsų vadove pas Dievą,
Šventasis Rokai, mūsų Bažnyčioje gerbiamas,
Šventasis Rokai, šlovingasis dangaus gyventojau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!