Pranas BIELIAUSKAS

Kunigas, tautosakos rinkėjas.

Gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime, daugiavaikėje valstiečio šeimoje.

Baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1911-1940 m. – Vilniaus katedros vikaras, 1940-1944 – Aušros Vartų koplyčios klebonas. 1913- 1940 m. – Vilniaus lietuvaičių katalikių šv. Zitos draugijos valdybos pirmininkas. Lietuvių mokslo draugijos narys nuo 1913 metų. Dalyvavo laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto veikloje. 1927-1937 m.- Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto narys, jame priklausė krikščionių demokratų grupei. 1927 metais lenkų valdžios suimtas, kalintas Lukiškių kalėjime, o sovietinės okupacijos metais persekiotas sovietinio saugumo. Nuo 1947 metų Valkininkų bažnyčios klebonas.

1915 – 1957 metais Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą, užrašė apie 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos, rinko numizmatinę medžiagą. 1936 metais sudarė ir išleido rinkinį „Varguolių dainos“.

Mirė 1957 metais, gruodžio 21 dieną, palaidotas Valkininkų parapijos bažnyčios šventoriuje.

2004 m. leidykla Voruta išleido kun. Prano Bieliausko knygą „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas“,

2009 m. – „Vilniaus dienoraštis 1915-1919“.

Bronius BULIKA

Kunigas, vienas žymiausių Kaišiadorių vyskupijos pamokslininkų, rašytojas, vertėjas, tremtinys; gimė 1923 m. kovo 23 d. Pučkoriškių k., Utenos r.; studijavo Kauno kunigų seminarijoje; 1947 m. įšventintas kunigu; 5 metus praleido tremtyje Karagandos ir Omsko lageriuose; darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, ėjo vyskupijos kurijos kanclerio pareigas, dažnai rengė rekolekcijas kunigams, seminaristams, pasauliečiams; parašė ir išleido veikalus: trilogiją „Kryžiaus keliu“, „Mintys homilijoms“, „Krikščionių vienybės maldos“, „Meditacijos sąmoningo tikėjimo metams“; paliko gausų rankraštinį palikimą. Aktyviai dalyvavo Lietuvos Krikšto 600 jubiliejinės komisijos veikloje.

Mirė 1988 m. birželio 22 d.; palaidotas Jiezno parapijos bažnyčios šventoriuje.

Po mirties išleistas kunigo B. Bulikos rašytinis palikimas – teologinio, filosofinio pobūdžio leidiniai: „Tikiu, Viešpatie“, „Vyturio giesmė“, „Kryžiaus keliu“ (trilogija), „Šitaip ateina karalystė“, „Kad būtume Dievo vaikai“, „Tu esi pati gelmė“, „Sau ir stipriesiems“, „Gyventi malonėje“, „Rekolekcijos“, „Palaimintas būsi ir tu“, „Link gyvenimo pilnatvės“. Kun. Broniaus Bulikos rinktiniai raštai „Dievo karalystės žemė“ I ir II tomai.

„Tikėjimas man – tai laikrodis Varpinės Bokšte – pagal jį eina laikrodis ant mano rankos, visi laikrodžiai mano namuose ir ten, kur aš dirbu“. Kun. Br. Bulika