Ronijai Andrulevičiūtei iš Garliavos už 5 €,

Vytautui ir Janinai Stankūnams iš Jiezno už 20 €,

Onai Jieznienei iš Pelekonių k. už 10 €,

Ievai Blekaitienei iš Jiezno už 20 €,

Albinui ir Zitai Zencevičiams iš Jiezno už 20 €,

Vytui ir Irenai Bunevičiams iš Jiezno už 10 €,

Onai Mazuronienei iš Sundakų k. už 10 €,

Antanui ir Violetai Bajorams iš Jiezno už 20 €,

Adelei Našlėnienei iš Kašonių k. už 20 €,

Stasei Kaminskienei iš Sobuvos k. už 10 €,

Teresei Juodienei iš Jiezno už 10 €,

Domicelei Gustaitienei iš Pelekonių k. už 5 €,

Antaninai Česnavičienei iš Jiezno už 5 €,

Elenai Mazuronienei iš Kašonių k. už 10 €,

Mindaugui Skučui iš Jiezno už 10 €,

Albinai Valiukevičienei iš Padrieziškių k. už 10 €,

Dariui ir Dianai Deltuvoms iš Karveliškių k. už 20 €,

Arnui Vaidogui iš Jiezno už 20 €,

Natalijai Cibulskienei iš Strazdiškių k. už 10 €,

Algirdui ir Stasei Virginijai Dulskiams iš Jiezno už 10 €,

Onai Narauskienei iš Jiezno už 10 €,

Bronislavai Tamulionienei iš Jiezno už 10 €,

Danutei Kaminskienei iš Jiezno už 10 €,

Pranui ir Onai Kandrotams iš Dukurnonių k. už 20 €,

Janinai Daunorienei iš Jiezno už 5 €.

Atlygink už Jų dosnumą, Dieve!

Nuoširdžiai dėkojame už aukas laikraščio leidimui: