silines-svekatos-diena-agc-07.jpg (580×387)

Rugsėjo 8 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bei Artimo meilės ir sveikatos dieną, Jiezno ir Birštono parapijų 39 maldininkai autobusu keliavo į Šiluvą. Noras aplankyti šventovę, kur XVII a. pirmą kartą Europoje apsireiškė Dievo Motina Marija, atnešti savo skausmus ir kančias Šiluvos Marijai, visų silpnųjų, sužeistų ir kenčiančių Motinai.

Keliavome Birštono Caritas autobusu, kur maldininkus lydėjo Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas. Jis visiems priminė Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje istoriją, paragino atvykus aplankyti Baziliką, kurioje Švč. M. Marijos stebuklais garsėjantis paveikslas, Ligonių koplyčią, o taip pat Apsireiškimo koplyčią… Kaip įprasta, piligriminę kelionę lydėjo Rožinio malda.

Piligrimus aikštėje pradėdamas iškilmingą Eucharistiją už ligonius bei jiems tarnaujančius medicinos, slaugos, socialinius darbuotojus pasveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Eucharistijos liturgiją drauge su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ bei vyskupu Dariumi Trijoniu (Vilniaus arkivyskupija) šventė kunigai, kurių dauguma yra tarnaujantys ligoninių kapelionais.

„Drauge su Dievo Sūnaus Motina jos Gimimo proga pagerbiame visas mergaites ir moteris, kurios atsakingai dalyvauja gyvybę nešančioje meilės paslaptyje. Moters teisių gynimas lieka sunkiai suprantamas, kai nesirūpinama kovoti prieš moters ir motinos niekinimą vos ne kiekviename žingsnyje. Mergelė Marija skatina gerbti kiekvieną mergaitę, kuri brangina savo kilnumą, ir kiekvieną motiną, kuri turi drąsos priimti iš Dievo rankų gyvybės paslaptį“, – sakė kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vadovavęs iškilmingai Eucharistijai ir pasakęs homiliją.

Ganytojas pabrėžė, jog daug gerų žodžių galima tarti dvasininkams ir visuomenės, valstybėms žmonėms, medikams bei visiems, kurie kovoja už gyvybės gynimą ir išsaugojimą.

„Marija drąsina ryžtingai ginti žmogaus gyvybę. Tai vienintelis kelias į Lietuvos ateitį. Nei Europos Sąjungos pinigai, nei NATO tankai mūsų neišgelbės, jei mumyse sunyks krikščioniška samprata apie šeimą, gyvybę, motinystės šventumą“, – kalbėjo kardinolas ir atkreipė dėmesį, kad Marija moko nebijoti savo silpnumo kovoje už tiesą ir gėrį. Dievas veikia kiekviename geros valios žmoguje ir ypač tame, kuris Juo pasitiki.

Artimo meilės ir sveikatos dieną, pasibaigus Eucharistijai, panašiai kaip priimant šv. Komuniją, aikštėje išsirikiavo eilės žmonių, kad savo ligose būtų asmeniškai palaiminti vyskupų ar kunigų. Ganytojai dėjo žmonėms rankas ant galvų, meldėsi už juos, kaip ir Jėzus, kuris prisiliesdavo prie labiausiai kenčiančiųjų ir darydavo pagydymo stebuklų.

Pasimeldę, įsigiję lauktuvių, keliavome namų link, bet juk norisi dar ką pamatyti. Klebono iniciatyva aplankėme

Lyduvėnų tiltą – ilgiausią (599 m) ir aukščiausią (42 m) Lietuvoje tiltą, per Dubysą ir jos slėnį. Pasigrožėję, pasistiprinę savo vaišėmis, sėkmingai grįžome namo.

Ačiū klebonui kunigui Rolandui už organizuotą kelionę, dekanui monsinjorui Jonui už autobusą, visiems keliavusiems, o ypač Dievui ir Mergelei Marijai už patirtas malones.

SU MALDA Į ŠILUVĄ
Žyma: