kunigas

2023 m. balandžio 5 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas – monsinjoras Stasys STANKEVIČIUS, sulaukęs 89 m. amžiaus. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Monsinjoras Stasys Stankevičius buvo pašarvotas Alovės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje (Alytaus r.), kur ilgus metus ėjo klebono pareigas. Kunigas palaidotas balandžio 7 d., Didįjį penktadienį, Alovės bažnyčios šventoriuje. Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, daugiau nei 20 kunigų, gausiai tikinčiųjų bei Šaulių rinktinės atstovai. Dėl Didžiojo tridienio, šv. Mišios už mirusįjį buvo švenčiamos ne laidotuvių dieną – balandžio 5 d. ir 12 d. d. Alovės parapijos bažnyčioje.

Stasys Stankevičius gimė 1934 m. gegužės 12 d. Rokiškyje, darbininkų šeimoje. Pagrindinį išsilavinimą įgijo Rokiškio gimnazijoje. Tarnavo armijoje, dirbo Rokiškio žemės ūkio mašinų gamykloje.

1958 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigus 1963 m. balandžio 10 d. buvo įšventintas kunigu Kaišiadorių vyskupijai.

Trumpai darbavosi vikaro pareigose Pivašiūnų parapijoje, klebonu (nuo 1963 m.) Krikštėnuose, (nuo 1969 m.) Punioje, (nuo 1976 m.) Alovėje ir aptarnavo (nuo 1985 m.) Ryliškių parapiją.

Kunigas Stasys vadovavo Ryliškių Šv. Monikos bažnyčios statybos darbams, pašventintos 1993 m. Buvo išskirtinai nuoširdus, paprastas ir mylimas parapijiečių bei platesnio rato žmonių, vadintas „tėveliu“. Į Alovę atvykdavo daugelis žmonių ir iš kitų parapijų priimti šventuosius sakramentus ypač iš kunigo Stasio rankų. Mėgo filmuoti – yra įamžinęs ne vieną bažnytinį renginį. Eilę metų ėjo Alytaus šaulių rinktinės kapeliono pareigas.

2007 m. kun. Stasiui Stankevičiui buvo suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas, o 2016 m. monsinjoro (lot. Capellano Suae Sanctitatis) garbės titulas, kurį teikia Apaštalų Sostas už uolią tarnystę Bažnyčiai.

Iš viso monsinjoras Alytaus rajone be pertraukos tarnavo 53-ejus metus. Tik praėjusiais metais, sulaukęs 88-erių, dėl ligos atsisveikino su klebono pareigomis ir persikėlė gyventi į globos namus Aukštadvario parapijoje (Trakų r.). Alovės parapija patikėta Daugų parapijos klebonui Vidui Jelinskui.

Kaišiadorių vyskupijos kurija

Į AMŽINYBĘ PALYDĖTAS MONSINJORAS STASYS STANKEVIČIUS