02_vysk-j-ivanauskas01
Primename, kad 2003 m. spalio 18 d. popiežius Jonas Paulius II kun. Joną Ivanauską nominavo tituliniu Canapio
vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru. 2003 m. lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje
arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ konsekruotas vyskupu.
Vyskupas doc. dr. J. Ivanauskas 2012 m. vasario 11 d. popiežiaus Benedikto XVI buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupu
ordinaru. Į Kaišiadorių vyskupijos katedrą įžengė 2012 m. kovo 25 d.

Sveikiname Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską su vyskupystės 20-čiu ir meldžiame Aukščiausiojo palaimos Bažnyčios gerovei.