355133233_10226233739570411_3331741799107478609_n.jpg (2048×1491) (1)

GANYTOJO APSILANKYMAS

Birželio 25 d. Jiezno parapijoje su kanonine vizitacija lankėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Iškilmingai sutiktas Vyskupas išklausė klebono kunigo Rolando Bičkausko ataskaitą – Raportą. Po to šv. Mišių metu meldėsi už vietos bendruomenę, ypač už jaunimą, kuriems suteikė Sutvirtinimo sakramentą.   

Homilijoje Ganytojas priminė, jog Dievas mus myli ir kviečia į bendrystę, kad ta meilė mumyse išsiskleistų. Kur bebūtume, kas mums beatsitiktų, žinokime, kad Dievas mus myli… O patyrę Viešpaties meilę, esam kviečiami ja dalintis su kitais.

KAIŠIADORIŲ VYSKUPUI  JONUI IVANAUSKUI

JIEZNO ŠV. ARKANG. MYKOLO IR JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS  KLEBONO KUN. ROLANDO BIČKAUSKO

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS METAIS

R A P O R T A S

2023 06 25

Jieznas

 1. PARAPIJOS ISTORIJA
 1. Jiezno parapija rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1631 m. Tuomet katalikų bažnyčios būta Musninkų kaime (3 km už Jiezno), nes Jiezną valdė kalvinai Holovčinskiai.

1633 m.  Jiezno dvarą įsigijus Lietuvos vicekancleriui Steponui Pacui, Jiezno kalvinų maldos namai buvo pritaikyti katalikų apeigoms.

Vėliau Kristupas Žygimantas Pacas, vykdydamas tėvo Stepono Paco valią, Jiezne pastatė šią – mūrinę bažnyčią, kuri 1670 m. buvo konsekruota šv. arkangelo Mykolo vardu.

Po šimtmečio Antano Paco ir jo žmonos Teresės Radvilaitės Pacienės iniciatyva bažnyčia rekonstruota ir 1772 m. konsekruota suteikiant papildomai šv. Jono Krikštytojo vardą.

 1. Šios parapijos 39-tuoju klebonu 2001 m. birželio 22 d. tuometinio Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio dekretu esu aš – kun. Rolandas Bičkauskas.
 2. Paskutinė Kaišiadorių vyskupo kanoninė vizitacija buvusi 2018 m.
 1. STATISTINĖ – SOCIALINĖ APŽVALGA
 1. Jiezno šv. arkang. Mykolo ir Jono krikštytojo parapija yra Prienų r. savivaldybės teritorijoje, priklauso Birštono dekanatui, Kaišiadorių vyskupijai. Parapiją sudaro Jiezno miestas bei 46 kaimai.
 2. Parapija ribojasi su Darsūniškio, Vilūnų, Stakliškių ir Nemajūnų parapijomis.
 3. Šiuo metu parapijoje gyvena 2218 žmonių (806 šeimos). Daugumą sudaro vyresnio amžiaus žmonės. Džiaugiamės, kad ir negausiais, naujakuriais.
 4. Per 5 metus: pakrikštyta – 112, Pirmąją Komuniją priėmė – 49, Sutvirtinimą – 19. Sutuoktos 26 poros, Ligonio patepimas suteiktas – 256, palaidota – 350 katalikų.
 5. Parapijoje švenčiami atlaidai: Šv. Jono Krikštytojo (birželio 24 d.), šv. Roko (sekmadienį, po rugpjūčio 16 d.) ir šv. arkangelo Mykolo (paskutinį rugsėjo sekmadienį).
 1. SIELOVADA ŠIANDIEN
 1. Sekmadieniais parapijos bažnyčioje švenčiamos šv. Mišios: išvakarių, t. y. šeštadieniais, 18 val. ir sekmadieniais 10 val. Jose dalyvauja apie 150–170 tikinčiųjų. Liturgijos metu patarnauja zakristijonas, keli patarnautojai,  skaitovai, vargonininkė, senjorų choras, besiruošiančių sakramentams vaikų – jaunimo chorelis. Tvarką ir švarą bažnyčioje ir parapijos pastatų aplinkoje palaiko valytoja ir ūkvedys.

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį bei atlaidų metu, o vasarą – kiekvieną trečiadienį po šv. Mišių vyksta švč. Sakramento adoracija.

 1. Parapijoje vyksta pasiruošimas sakramentų priėmimui. Kūdikio krikštui – tėvams bei krikštatėviams vyksta katechezės. Sutvirtinimo sakramentui pasirengimas vyksta pagal Vilniaus arkivyskupijos programą ištisus mokslo metus. Ruošiu aš – klebonas. Pirmajai Komunijai pagal Kauno arkivyskupijos programą vaikus visus mokslo metus ruošia katechetė. Vaikų tėveliams, aš – klebonas, vedu Alfą kursą. Besiruošiantys dalyvauja Mišiose, atlieka giedotojo ar patarnautojo tarnystes. Šiais metais rengėsi ir Tėvo dienoje Komuniją priėmė 14 vaikų.
 2. Suaugusiųjų religinis švietimas. Kasdien šv. Mišiose sakomos trumpos homilijos. Kas mėnesį tikinčiųjų lėšomis 1000 egz. tiražu leidžiamas laikraštis „Jiezno parapijos žinios“, kuriame šalia informacijos spausdinami katechetinio ir mąstomojo pobūdžio straipsniai.
 3. Advento ir gavėnios metu švenčiamos Susitaikinimo pamaldos, išpažintys klausomos ir prieš šv. Mišias. Kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį meldžiamės už ligonius, prašome šv. Roko užtarimo, o per  šv . Roko atlaidus šv. Mišiose  teikiame Ligonio patepimą sergantiems. Pirmais penktadieniais meldžiamės už šeimas.
 4. Parapijoje 96 parapijiečiai priklauso draugijai „Gyvasis Rožinis“. Narės kasdien privačiai meldžiasi,  sekmadieniais bažnyčioje prieš Mišias, o spalio mėnesį kasdien bažnyčioje vadovauja Rožinio pamaldoms. Taip pat veikia „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai „Jieznelė“, „Gerojo Ganytojo“ grupės. Parapijoje organizuojamos tradicinės Gegužinės ir Birželinės pamaldos. Švenčiant Šv. Roko atlaidus organizuojamas tikintiesiems koncertas, o šv. arkangelo Mykolo atlaidus – padėkos šventė, kurioje mielai buriasi krašto bendruomenės.
 5. Parapijoje veikia Caritas, vienijantis 9 savanorius. Pagrindinė veikla: dalyvavimas akcijoje „Gerumas mus vienija“, žmonių suneštos labdaros dalijimas, prieš Kalėdas ir Velykas Jiezno palaikomojo gydymo slaugos ligoninės pacientų bei parapijos vienišų žmonių lankymas.
 6. Klebonui talkina parapijiečių išrinkta Pastoracinė taryba. Ją sudaro 21 narys, atstovaujantys Jiezną bei parapijos kaimus. Iš jos yra išrinkta 5 narių Ekonominė taryba. Renkamės drauge du – tris kartus per metus. Metų pradžioje pateikiama ataskaita, aptariami ateities planai.
 7. Gražius santykius palaikome su Jiezno seniūnija, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centru, Jiezno gimnazija, Jiezno PSPC, Jiezno vaikų globos namais.

Nekilnojamasis turtas:

Bažnyčia yra kultūros paveldo objektas. Būklė – gera. 2019 m. užbaigėme bažnyčios naujų langų įrengimą, 2020–2022 m. atlikome bažnyčios išorės kapitalinį remontą: pakeitėme bažnyčios bokštų kupolus, įrengėme naujus kryžius, atstatėme pastato išorės tinką, nudažėme. Naujai apskardinome kapitelius ir karnizus, nudažėme bažnyčios stogą. Restauravome šventoriaus vartus ir tvorą. Per 5 metus remonto darbams išleidome 279032,09 eurų. Darbams atlikti buvome gavę biudžetinių lėšų iš LR vyriausybės – 164290 eurų, Prienų r. savivaldybės – 26000 eurų, rėmė juridiniai asmenys – 63000 eurų. Gausiai aukojo parapijiečiai.

Per 5 metus turėta pajamų – 504020,22; išlaidų – 452780,90 eurų. Šiuo metu parapijos kasoje yra 45798,94 eurai.

Dabartinė klebonija. Juridiškai parapijai priklauso pusė namo. Kita dalis – A+A kun. Alfonso Šato nuosavybė. Pastatas senas. Būklė gera. Užduotis – teisiškai sutvarkyti pastato priklausomybę parapijai.

Bendruomenės namai. Parapija turi įsigijusi nedidelį pastatą, kuriame vyksta katechezės, kur buvo apgyvendintos dvi ukrainiečių šeimos.

Mūsų darbus palaiko ir tarpininkaujant padeda LR Seimo narys Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybė. Taip pat vykdomus projektus paremia:  UAB „Lidora“, UAB „Continexus“, UAB „Vikonda grupė“, UAB „Marisa“, UAB „Handelita“, UAB „Igeda“,  ŽŪ bendrovė „Nemunas“, AB „Juta“,  Į „Beliūnienės įmonė “, Rūtos Paltanavičienės šeima, Arūno ir Vilmos Vaidogų šeima, istorikas Vytautas Kuzmickas bei kiti geradariai.

 1. ATEITIES PLANAI
 1. Pastoracijoje: Rūpintis tikinčiais – rengti sakramentiniam gyvenimui, švęsti liturgiją, organizuoti šventes bei maldingas keliones. Šiais metais organizuojame išvyką į Žemaičių Kalvariją ir Pivašiūnų šventovę.
 2. Ūkinėje veikloje: Bažnyčioje – dar šiais metais atlikti senųjų vargonų remonto darbus. Sąmata 15100 eurų. Restauruoti zakristijos sienas bei baldus. Ieškoti galimybių restauruoti bažnyčios kriptą. Esame atlikę kriptos fotogrametrinius apmatavimus, rūsio mūro drėgmės ir užterštumo tyrimus, bažnyčios bei šventoriaus georadaro tyrimus: ieškota fundatorių palaikų,  nerasta.

Šiais metais užbaigti pradėtus klebonijos ir ūkinio pastato išorės dažymo darbus.

Ateityje parapijos bendruomenės namuose rekonstruoti stogą – įrengiant II a. susirinkimų salę.

kun. Rolandas Bičkauskas

Jiezno parapijos klebonas

KLEBONO KUN. ROLANDO BIČKAUSKO PALAIMINTOJO TEOFILIAUS METAIS R A P O R T A S