Nuo kovo 16 d. bažnyčioje nevyksta viešos apeigos

asmeninei maldai bažnyčia atvira kiekvieną dieną nuo 8:30 iki 11 val.

Dėl išpažinties, šv. Mišių užsakymo ar kitais klausymais skambinti mob. 868563473

Lietuvos vyskupai kviečia kasdien 20 valandą, skambant bažnyčių varpams, prašyti šv. Juozapo užtarimo, kalbant maldą „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“. Tai mūsų visų solidari malda šiuo sudėtingu laiku. Asmenine ar šeimos malda palaikykime ligonius, gydytojus, slaugytojus ir visus, kuriems šis metas yra ypač sunkus.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
su pasitikėjimu prašome,
 kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės,
kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve,
padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir
pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

 

Karantinas Lietuvoje