Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie jausdami atsakomybę rado laiko ir noro prisidėti prie mūsų šventovės paruošimo šv. Roko atlaidams. Talkoje dalyvavusiems: V. Lukoševičienei, M. Tamašauskui, E. Rimšienei, S. Šalkauskienei, E. Žukauskienei, S. Kimbirauskienei, N. Gervickienei, Ž. Gervickui, R. Gervickaitei, O. Blekaitienei, O. Žiūkienei, J. Daunorienei, N. Grušelionienei, A. Kizalavičienei, I. Valatkienei ir K. Ambrazevičienei.

Už pasiūtus altoriams užtiesalus V. Kudžmaitienei.

Už įruoštus prie bažnyčios gėlynus – Arūnui ir Vilmai Vaidogams. Už pakylos sumontavimą – R. Valkauskui ir R. Švedui. Už nupintus vainikus šv. Roko altoriui – Aldonai Kizalavičienei, pakylai – Dukurnoių kaimo moterims. Už gėles Gediminui Krinevičiui, už puokščių kompozicijas – Eglei Aleknavičienei. Visiems, kurie savo darbu, auka ar malda padėjote sukurti šventę.

Teatlygina Viešpats už Jūsų gerumą.

klebonas

 

 

PADĖKA