KAIŠIADORIŲ VYSKUPUI JONUI IVANAUSKUI
JIEZNO ŠV. ARKANG. MYKOLO IR JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS
KLEBONO KUN. ROLANDO BIČKAUSKO

R A P O R T A S

2018 05 06

Jieznas 

I. PARAPIJOS ISTORIJA

1. Jiezno parapija rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1631 m. 

2. Dabartinę bažnyčią pastatė, vykdydamas tėvo Stepono Paco valią, Kristupas Žygimantas Pacas. Ji 1670 m. buvo konsekruota šv. arkangelo Mykolo vardu. Po šimtmečio Antano Paco ir jo žmonos Teresės Radvilaitės Pacienės iniciatyva bažnyčia rekonstruota ir 1772 m. konsekruota suteikiant papildomai šv. Jono Krikštytojo vardą.

3. Šios parapijos 39-tuoju klebonu, nuo 2001 m. birželio 22 d. tuometinio Kaišiadorių vyskupo Juozo Matulaičio paskyrimu, esu aš – kun. Rolandas Bičkauskas. 

4. Paskutinė Kaišiadorių vyskupo kanoninė vizitacija buvusi 2013 m. gegužės 12 d.

II. STATISTINĖ –
SOCIALINĖ APŽVALGA

1. Jiezno šv. arkang. Mykolo ir Jono krikštytojo parapija yra Prienų r. savivaldybės teritorijoje, priklauso Birštono dekanatui, Kaišiadorių vyskupijai. Parapiją sudaro Jiezno miestas bei 46 kaimai.

2. Šiuo metu parapijoje gyvena apie 1924 tikintys (872 šeimos). Ją sudaro daugiau vyresnio amžiaus žmonių. Per metus vidutiniškai pakrikštijama – 28, Sutvirtinimą priima – 10 , Pirmąją Komuniją – 17, sutuokiamos – 9 poros, Ligonio patepimas suteikiamas -31, palaidojami – 65 katalikai.

3. Parapijoje švenčiami atlaidai: Šv. Jono Krikštytojo (birželio 24 d.), šv. Roko (sekmadienį, po rugpjūčio 16 d.) ir šv. arkangelo Mykolo (paskutinį rugsėjo sekmadienį).

III. SIELOVADA ŠIANDIEN

1. Sekmadieniais parapijos bažnyčioje 10 ir 12 val. švenčiamos šv. Mišios. Jose dalyvauja apie 200 tikinčiųjų. Skaitovai: Eugenija Rimšienė, Nijolė Černevičiūtė, Mindaugas Tamašauskas, Oksana Sikorskaitė ir Erika Norkevičienė -skaito Dievo Žodį, gieda: senjorų bei vaikų chorai, vadovaujami vargonininkės Romos Ruočkienės. Liturgijos metu patarnauja zakristijonas Vytautas Kazlauskas, tvarką ir švarą bažnyčioje palaiko valytoja Virginija Lukoševičienė, ūkį – Juozas Varanauskas.

Kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį bei atlaidų metu po šv. Mišių vyksta švč. Sakramento adoracija.Kašonių kaime, bendruomenės namuose, mėnesio antrą sekmadienį aukojamos šv. Mišios.

2. Kūdikių Krikštas švenčiamas sekmadieniais šv. Mišiose arba tėvelių pageidavimu -šeštadieniais, prieš tai pravedus tėvams bei krikštatėviams katechezę. Sutvirtinimo sakramentui pasirengimas vyksta ištisus mokslo metus. Ruošiu aš – klebonas. Šiandien yra 9 pasiruošę priimti Sutvirtinimą. Pirmajai Komunijai pagal Vilniaus arkivyskupijos programą vaikus visus mokslo metus ruošia katechetė  Irena Skulščienė. Šiais metais rengiasi 10 vaikų. Besiruošiantys sekmadieniais lanko pamokėles, dalyvauja šv. Mišiose. Tėveliams organizuojamas Alfa kursas.

Jiezno gimnazijoje mokosi (su ikimokyklinukais) 206 moksleiviai, tikybos pamokas lanko 115 vaikų.

Suaugusiųjų religinis švietimas. Kasdien šv. Mišiose sakomos trumpos homilijos. Parapijos laikraštyje spausdinami katechetinio ir mąstomojo pobūdžio straipsniai. Vykdomas Alfa kursas.

3. Advento ir gavėnios metu švenčiamos Susitaikinimo pamaldos, išpažintys klausomos ir prieš šv. Mišias. Kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį meldžiamės už ligonius, prašome šv. Roko užtarimo, o per šv . Roko atlaidus šv. Mišiose teikiame Ligonių patepimą sergantiems. 

4. Parapijoje šimtas parapijiečių priklauso „Gyvasis Rožinis“ draugijai (koord. Aldona Kizalavičienė). Narės kasdien privačiai meldžiasi, o spalio mėnesį dalyvauja bei vadovauja Rožinio pamaldoms bažnyčioje. Taip pat veikia grupelės „Motinos maldoje“ (vad. Irena Skulščienė), Anoniminiai alkoholikai „Jieznelė“. Parapijoje organizuojamos tradicinės Gegužinės ir Birželinės pamaldos. Vasarą organizuojamos maldingos kelionės. Esame ne kartą buvę Šiluvoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Kaišiadorių katedroje, Guronyse, Marijampolėje, Trakuose.

5. Besiruošiančius Pirmajai Komunijai vargonininkė Roma moko giesmių. Berniukai raginami patarnauti šv. Mišioms, mergaitės – tapti adorantėmis. Šiuo metu yra 5 patarnautojai ir 8 adorantės. Vaikams organizuojamos stovyklos. 

Parapijoje veikia Caritas, vienijantis 10 savanorių (vad. Vida Varanauskienė). Pagrindinė veikla: dalyvavimas akcijoje „Gerumas mus vienija“, žmonių suneštos ir iš Vokietijos gautos labdaros dalijimas, prieš Kalėdas ir Velykas Jiezno palaikomojo gydymo slaugos ligoninės pacientų bei parapijos vienišų žmonių lankymas.

6. Kiekvienais metais lankau parapijiečius. Vienais metais Jiezno mieste gyvenančius, kitais – parapijos kaimuose. Bendrauju su žmonėmis, šventinu jų būstus. Informacija tikinčiuosius pasiekia skelbiant bažnyčioje po šv. Mišių, iškabinant skelbimų lentoje, patalpinant parapijos tinklalapyje, kas mėnesį tikinčiųjų lėšomis 1000 egz. tiražu leidžiamame laikraštyje „Jiezno parapijos žinios“. Mielai parapijos informaciją skelbia rajoniniai laikraščiai, ypač laikraštis „Gyvenimas“.

7. Klebonui talkina parapijiečių išrinkta Pastoracinė taryba. Ją sudaro 27 nariai, atstovaujantys Jieznui bei parapijos kaimams. Iš jos yra išrinkta 5 narių Ekonominė taryba. Renkamės drauge du – tris kartus per metus. Metų pradžioje pateikiama ataskaita, aptariami ateities planai. 

Nekilnojamasis turtas: 

Bažnyčia yra kultūros paveldo objektas. Būklė – patenkinama. 

Ypač remonto reikalingas bažnyčios priekinis fasadas. Paskutinį kartą restauruotas 2003 m.

Per šį laikotarpį suremontavome ir nudažėme bažnyčios stogą, įrengėme naujus bažnyčios laiptus.

Klebonija. Kapitaliai suremontavome išorę bei dalį vidaus. Įrengėme naują šildymo sistemą, aptvėrėme teritoriją nauja tvora. 

Parapijai priklauso Domicelės Mikalauskaitės dovanotas pastatas – buvusi veterinarijos vaistinė. Būklė prasta. Ekonominės ir Pastoracinės tarybų  pritarimu norime jį parduoti.

Parapijos namai. Kapitaliai suremontavome pastato vidų ir pritaikėme bendruomenės poreikiams. Čia vyksta katechezės vaikams bei jaunimui, Alfa kursas. Renkasi grupės „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai. Nuo 2013 iki 2018 metų atlikome daug kitų, mažai pastebimų, darbų. Per šį laikotarpį darbų atlikta už 65281 eurą, 

Finansinė padėtis. apie 60 proc. parapijoje gyvenančių šeimų moka nario mokestį.  Palyginimui – 2017 m. šeimos suaukojo 17418 eurų, rinkliavas sudarė 11989 eurai. Parapijiečiai myli bažnyčią, savo lėšomis ją išlaiko. Šiuo metu parapijos kasoje yra sukaupta 20018 eurų.

8. Pastoracinės tarybos nariai padeda organizuojant parapijos atlaidus, kitas šventes.

Parapijiečiai su pastoracine, ūkine ir finansine veikla supažindinami kiekvienais metais Trijų karalių iškilmėje bei publikuojant parapijos laikraštyje.

9. Bendradarbiavimas su įstaigomis.

Jieznas yra seniūnijos centras. Seniūnas Algis Bartusevičius pagal galimybes talkina mūsų bendruomenei, drauge su kultūros ir laisvalaikio centru organizuojame valstybines bei kitas šventes. 

Veikia Jiezno gimnazija. Mokslo metai pradedami šv. Mišiomis. Esu dažnas svečias jų organizuojamuose renginiuose.

Jiezne veikia palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Caritas savanorės lankosi joje advento ir gavėnios metu, lankausi ir aš aplankydamas sergančiuosius, suteikdamas šv. Sakramentus. 

Vaikų globos namai. Mokyklinio amžiaus vaikai mokosi gimnazijoje. Su jais susitinku dažniausiai ten, bet lankausi ir pas juos.

10. Parapijos blogumai.

Parapijoje ženkliai mažėja gyventojų, 2013 m. gimnazijoje mokėsi 305 moksleiviai, šiais metais – 206. Tačiau sekmadieniais šv. Mišiose išlieka apie 200 tikinčiųjų.

Kasmet parapijoje gimsta apie18, palaidojama apie 65 gyventojai. 

Parapijiečiai gausiai aukoja. Dažni rėmėjai: ŽŪ bendrovė „Nemunas“, INIT, IĮ „Beliūnienės įmonė“, Arūnas Vaidogas, savo darbais Vytautas Gusas, istorikas Vytautas Kuzmickas, seniūnas Algis Bartusevičius bei kiti geradariai. 

IV. PLANAI ATEIČIAI

1. Pastoracijoje. Vaikams vyks vasaros stovykla. Jaunimą pakviesime į vyskupijos jaunimo centro organizuojamą žygį Varkalės – Pivašiūnai. Taip pat organizuosime maldingą kelionę į Pivašiūnų šventovę, rugsėjo mėnesį į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi. 

2. Ūkinėje veikloje. Perstatyti bendruomenės namų priestatą bei sutvarkyti prieigas, sutvirtinti bažnyčios bokšto kryžių, išpjauti šventoriuje avarinius medžius. Ieškoti galimybių suremontuoti bažnyčios išorę. 

Švenčiant palaimintojo Teofiliaus Matulionio dieną pašventinti jo garbei tapomą paveikslą. Minint kun. Broniaus Bulikos mirties 30-metį, įamžinti jo atminimą. 

 

JIEZNO ŠV. ARKANG. MYKOLO IR JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS KLEBONO KUN. ROLANDO BIČKAUSKO R A P O R T A S