MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

Švenčiausioji Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, Dievo ir mūsų Motina! Tavo padedami ir užtariami mes tikimės išmelsti malonių sau, Bažnyčiai ir Tėvynei. Nuliūdusiųjų Paguoda, Tavęs nuolatos šaukiasi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguodą ir paramą suranda visi, kurie ieško Tavo pagalbos,

Padėka

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame už aukas laikraščio leidimui: Jonui Andrulevičiui iš Kauno už 5 €, Onai Jieznienei iš Pelekonių k. už 10 €, Vidai Butkevičienei iš Šilinių k. už 5 €, Vytautui ir Janinai Stankūnams iš Jiezno už 20 €, Jonui Marcinavičiui

Informacija

Informacija

Priėmė krikštą: Kotryna Lieponytė, Amanda Ieva Revaitytė, Patricija Kaženiauskaitė, Erikas Paulius Kaženiauskas, Kotryna Teresė Saikevičiūtė, Jonas Žigas, Joris Jurgis Žigas, Eva Ieva Paškevičiūtė, Ugnė Ieva Žičkutė, Elijas Jankauskas, Milana Melanija Beliauskaitė, Andrius Stabačinskas, Greisa Florentina Stankevičiūtė, Deimantas Dovydas Blažionis, Aironas

SVARBU!

SVARBU!

Birželio 25 d. Jiezno parapijoje su kanonine vizitacija lankysis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. 10 val. Ganytojo sutikimas prie šventoriaus vartų. Klebono Raportas bažnyčioje. Šv. Mišios. JE vyskupas Jonas melsis už parapijiečius, pasirengusiems suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Pasitikime, pasimelskime ir pabūkime drauge