SU MALDA Į ŠILUVĄ

SU MALDA Į ŠILUVĄ

Rugsėjo 8 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo bei Artimo meilės ir sveikatos dieną, Jiezno ir Birštono parapijų 39 maldininkai autobusu keliavo į Šiluvą. Noras aplankyti šventovę, kur XVII a. pirmą kartą Europoje apsireiškė Dievo Motina Marija, atnešti savo skausmus ir

MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

MALDA PIVAŠIŪNŲ MARIJAI

Švenčiausioji Marija, Nuliūdusiųjų Paguoda, Dievo ir mūsų Motina! Tavo padedami ir užtariami mes tikimės išmelsti malonių sau, Bažnyčiai ir Tėvynei. Nuliūdusiųjų Paguoda, Tavęs nuolatos šaukiasi vargų prispaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguodą ir paramą suranda visi, kurie ieško Tavo pagalbos,

Padėka

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame už aukas laikraščio leidimui: Jonui Andrulevičiui iš Kauno už 5 €, Onai Jieznienei iš Pelekonių k. už 10 €, Vidai Butkevičienei iš Šilinių k. už 5 €, Vytautui ir Janinai Stankūnams iš Jiezno už 20 €, Jonui Marcinavičiui