LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

LIETUVOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI

1941 m birželio 14-oji sovietinio – krašto žmonių naikinimo pradžia. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje buvo valstybės kūrėja ir puoselėtoja, tad sovietai okupavę Lietuvą 1940 m. birželio 15 d., naikindami valstybės pamatus, iš karto ėmėsi žiaurios prievartos prieš Lietuvos katalikų dvasininkiją: 1)

Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Darius Deltuva su Daiva Matulevičiene. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau! Priėmė krikštą Milana Elena Andrulevičiūtė Tenušviečia Jos gyvenimą Kristus! Mūsų mirusieji Juozapas Džervus, 94 m. iš Birštono, Violeta Žukauskienė, 45 m. iš Strazdiškių k. Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

SU PRISIKĖLUSIOJO ŠVENTE

SU PRISIKĖLUSIOJO ŠVENTE

Kai leidžiam nuodėmei valdyti, prarandame gerąjį kelią ir einame kaip pasiklydusios avys klystkeliais. Tačiau pats Dievas, mūsų Ganytojas, atėjo mūsų ieškoti ir, kad mus išgelbėtų, nusižemino iki kryžiaus mirties. Tad Velykos skelbia: „Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę,