MAMAI

Ten, po klevais, už kiemo vartų, kvepėjo gryčia ajerais, Kai Tu duonelę mūsų šventą, pašovus krosnin, dar meldeis. Kai nuo darbų sugrubę rankos mus glamonėjo vakarais Ir kai į kelią mus išleidai, verkei Tu tyliai po klevais. Ir kai prie

Iškilios gegužės datos

GEGUŽĖS 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 18 VAL. MIŠIOSE MELSIMĖS UŽ MIRUSIAS MOTINAS. Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui: Melskimės, kad Bažnyčios judėjimai ir grupės kasdien iš naujo atrastų savo evangelizacinę misiją, o jų charizmos tarnautų pasaulio reikmėms. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. M.

MIELOS MAMOS

Sveikinu Jus, mielos mamos, kuri kiekviena – vienintelė ir nepakartojama. Visuomet jauskite savo vaikų ir vaikaičių meilę bei dėkingumą. GEGUŽĖS 7 D., SEKMADIENĮ, 10 VAL. ŠV. MIŠIOSE MELSKIMĖS UŽ JUS ir dalyvaujančias pamaldose laiminsime. Po pamaldų vyks šventė – Mamų

SAULIUS BUŽAUSKAS ĮŠVENTINTAS KAUNO ARKIVYSKUPIJOS VYSKUPU AUGZILIARU

SAULIUS BUŽAUSKAS ĮŠVENTINTAS KAUNO ARKIVYSKUPIJOS VYSKUPU AUGZILIARU

Balandžio 22-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje po penkerių metų vėl buvo švenčiama vyskupo konsekracija. Vyskupu konsekruotas Vilniaus arkivyskupijos kunigas (priėmęs kunigystės šventimus lygiai prieš 15 metų, 2008-aisiais Vilniaus arkikatedroje), „Marijos radijo“ programų dabartinis direktorius Saulius Bužauskas. Popiežius Pranciškus šių metų vasario

KAD IR UODO ŽINGSNELIAIS…

KAD IR UODO ŽINGSNELIAIS…

Trikdančios dienos. Karo laukuose sėjami javai. Velykinio džiaugsmo tenka ieškoti tarp slegiančių išgyvenimų, kuriuos maitina nesiliaujantis nežmoniškumu alsuojančių žinių srautas. Kaip reta neapibrėžta ateitis – visa, į ką lig šiol rėmėmės, tapo nesvaru, klampu, netvaru. Supurtytas, vis dar intensyviai purtomas