PASTORACINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA

Parapijoje veikia Caritas, Gyvojo Rožinio draugija, grupelės „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai, vyksta ALFA kursas. 

Pakrikštyta – 11/22 (antras skaičius 2020 m.)

Priėmė I Komuniją – 10/9;

Sutvirtinimą 7/10

Susituokė 2/4;

Suteiktas Ligonio patepimas – 46/72

Katalikiškai palaidoti – 75/74

Paminėjome Jiezno parapijos bažnyčios fundatoriaus Kristupo Paco gimimo 400-ąsias metines. Tuo tikslu dar 2020 m. pradėjome ir pernai tęsėme šventovės išorės tvarkybos darbus. Kaip buvo minėta, LR vyriausybė, tarpininkaujant Andriui Palioniui, skyrė 152 tūkst. eurų, Prienų rajono savivaldybė – 24 tūkst. eurų. Prisidėjo įmonės: UAB „Vikondos grupė“ vad. Mindaugas Snarskis, UAB „Marisa“, vad. Virginijus Jarušas, UAB „Lidora“, vad. Linas Jakubauskas , ŽŪB „Nemunas“, vad. Algimantas Šidlauskas. Taip pat fiziniai asmenys. Paminėsiu gausiausiai prisidėjusius: Mindaugo ir Simonos Snarskių šeima, Arūno ir Rasos Leonavičių bei Broniaus ir Veronikos Leonavičių šeimos, Ados Pranckevičienės šeima, Gediminas Krinevičius ir Ingrida Vasiliauskaitė, Kęstučio Švedo šeima, Juozo ir Aldonos Jakubauskų šeima, Arūno ir Vilmos Vaidogų šeima. Šiuos darbus palaikė ir savo auka rėmė parapijiečiai. Darbų atlikta už virš 300 tūkst. eurų. Ačiū Dievui ir visiems prisidėjusiems prie šių darbų.

Taip pat fundatorių paminėjome švenčiant šv. Roko atlaidus vienu iš Pažaislio muzikos festivalio koncertų – „Angelo prisilietimas“.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį, tradiciškai, šventėme titulinius šv. arkangelo Mykolo atlaidus, tad dėkojome Dievui už rudens gėrybes bei kitas dovanas, ypač už geradarius, kurių dėka atgimė mūsų bažnyčios išorė. 

Po Mišių, besidžiaugiant atliktais bažnyčios išorės darbais, turėjome galimybę stebėti nufilmuotą medžiagą, kaip buvo montuojami bažnyčios bokštų kupolai, kaip atrodo atsinaujinusi bažnyčia iš paukščio skrydžio, atminimo dovanomis pagerbėm gausiausiai prisidėjusius geradarius. Šventę užbaigėme bendruomenės namų kiemelyje, kur visus linksmino „Kriščiūnų šeimos kapelija“ iš Kaišiadorių, pietumis vaišino Rūta Paltanavičienė, tortu – Renata Vaidogienė. Buvo linksma ir smagu.

FINANSAI

2020 m. likutis 52285,35

Pajamos – (142425,97)

Rinkliavos – 15521

vardinės aukos (kartu su aukomis už parapijos laikraštį) – 41282

Juridinių asmenų parama – 58000 

Biudžetinės lėšos – 24000

GPM 2 proc. dalis – 3022,97

Ūkinės, komercinės pajamos – 600

Išlaidos (161468,51)

Bažnyčios tarnautojų išlaikymui – 7850

Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai – 4538,13

Liturgijai – 577,60

Bažnyčios išlaikymas (elektra, šiukšlės ir kitos paslaugos) – 4104,43

Remonto darbai – 129752,10

Turto įsigijimas – 3017,38

Suteikėme pagalbą kunigų seminarijai,
šv. Žemei, Misijoms, šv. Petro skatikui – 1496

Kitos išlaidos – 132,87

2022 metus pradėjome su 31242,81

2022 m. PLANAI

Pastoraciniai: 

švęsti pagrindines šventes:

• Šv. Velykas 04.17; 

• Atlaidus: šv. Jono krikštytojo – birželio 24 d., šv. Roko – rugpjūčio 21 d. ir šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 25 d. 

Ūkiniai:

Šiais metais planuojame užbaigti šiaurinę bažnyčios sieną ir suremontuoti šventoriaus tvorą. Jau skyrė auką UAB „Handelita“, vad. Šarūnas Saikevičius, aukoja ir pavieniai asmenys, tad tikiu, kad Dievui laiminant, atliksime ir šiuos darbus. 

Prašau ir toliau prie būsimų darbų prisidėti savo auka, nuo šeimos – 50 eurų.

2021 M. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA