sinodo-logo_lt_a4

 

ĮSIJUNK Į SINODINĮ KELIĄ PARAPIJOJE

2022 m. sausio 2 d., sekmadienį,

po 10 val. šv. Mišių, ateik į Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrą. 

Kartu apmąstysime: 

1. Apie kokią Bažnyčią aš svajoju? 

2. Su kuo aš keliauju savo
tikėjimo kelionėje? 

Tu ir Tavo nuomonė svarbi.

organizacinė komanda

 

Kaip buvo skelbta, popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 8-9 d. sušaukė Dievo Tautą į Sinodą, kuris vyks iki 2023 m. spalio mėnesio. Pradžioje jis vyks vietinėse Bažnyčiose – parapijose, o galiausiai Vyskupų sinodo asamblėjoje Romoje.

Tad kas tas sinodas ir kaip mes keliausime sinodiniu keliu? Į dažniausiai užduodamus klausimus atsako Kaišiadorių vyskupijos sinodinio kelio koordinatoriai: kun. Rolandas ir Vaiva.

Kas yra sinodas?

Sinodas graikų k. reiškia “sujungti, suburti, eiti kartu”. Esmė keliavimas. Tai Bažnyčios prigimtis ir, anot popiežiaus Pranciškaus: „Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia draugija, nes laiko Šventąją Dvasią narve.“

Kodėl sinodas?

Pasaulinė pandemija, vietiniai ir tarptautiniai konfliktai, didėjantis klimato kaitos poveikis, migracija, įvairios neteisingumo, rasizmo, smurto, persekiojimo bei didėjančios nelygybės formos. Bažnyčioje – paženklintas nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių skausmingos patirties dėl „seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo galia ir piktnaudžiavimo sąžine“ (Vademekum).

Koks sinodo tikslas?

Šio sinodo tikslas – kaip visai Dievo tautai įsiklausyti į tai, ką Šventoji Dvasia sako Bažnyčiai. Tai darome drauge įsiklausydami į Dievo žodį Rašte ir Bažnyčios gyvojoje tradicijoje, tada įsiklausydami vienas į kitą ir ypač į marginalizuotuosius, kad atpažintume laiko ženklus.

Kas kviečiami dalyvauti
sinodiniame kelyje?

Ligi šiol Vyskupų sinodas vykdavo kaip vyskupų susirinkimas dalyvaujant ir vadovaujant popiežiui, tačiau sinodinis procesas nebėra vien vyskupų susirinkimas, bet visų tikinčiųjų kelionė, neatsiejamai įsitraukiant visoms vietinėmis Bažnyčioms (Vademekum). Tad VISI tikintieji kviečiami pasvajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti (PD)

Konsultavimasis su Dievo tauta nereiškia, kad Bažnyčioje perimami daugumos principu besivadovaujančios demokratijos principai, nes dalyvavimo bet kokiame sinodiniame procese pagrindas yra dalijimasis aistra dėl bendros evangelizacijos misijos (PD).

Kiekvienas pakrikštytasis yra Šventosios Dvasios buveinė ir per jį kalba Šventoji Dvasia. Tad šioje kelionėje yra svarbus kiekvienas žmogus. Ypatingas dėmesys skirtinas įtraukimui asmenų, kuriems kyla grėsmė būti paliktiems nuošalyje, – moterų, neįgaliųjų, pabėgėlių, migrantų, pagyvenusiųjų, vargšų, katalikų, kurie retai ar apskritai nepraktikuoja tikėjimo, ir t. t. Taip pat surastina kūrybiškų būdų, kaip įtraukti vaikus ir jaunimą.

Kaip keliausime Jiezno parapijoje?

Svarbu įsivardinti kur esame, su kuo ir kur einame. Tad popiežiaus troškimas, kad šio sinodinio kelio metu mokytumės, o ir ateičiai išmoktume: klausytis ir tik tuomet kalbėti.

Šiam tikslui parapijoje yra suburta (kaip ir kitose parapijose), organizacinė komanda: sinodinio kelio parapijoje koordinatorė Ilona Gudeliūnienė ir moderatoriai: Irena Skulsčienė, Dovilė Kimbirauskienė ir Loretis Bieliauskas. Jie kartu su klebonu kuria Sinodinio kelio parapijoje strategiją: ką, kaip ir kada kviesti į konsultacinius pasitarimus.

Nuspręsta organizuoti 5 susitikimus.

Pirmasis susitikimas parapijoje vyks 2022 m. sausio 2 d., sekmadienį, po 10 val. šv. Mišių, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre. Kartu apmąstysime: 1. Apie kokią Bažnyčią aš svajoju? 2. Su kuo aš keliauju savo tikėjimo kelionėje? Kiekvieno nuomonė yra svarbi, todėl kviečiame dalyvauti.

Tokie susitikimai galimi ir mažose grupėse: pedagogų (gimnazijoje), jaunimo, tėvų, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai ar šeimose. Daugiau informacijos sinodas.katalikai.lt

Mokinkimės klausytis vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą, bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje. 

„Ateik, Šventoji Dvasia, kuri žadini naujas kalbas ir į lūpas įdedi gyvenimo žodžius, apsaugok mus nuo tapimo muziejine Bažnyčia, gražia, bet nebylia, su daugybe praeities ir mažai ateities. Ateik tarp mūsų, kad sinodinėje patirtyje mūsų nenustelbtų nusivylimas, kad nepaskandintume pranašystės, kad viskas nevirstų steriliomis kalbomis. Ateik, meilės Dvasia, atverk mūsų širdis klausymuisi. Ateik, šventumo Dvasia, atnaujink šventąją Dievo Tautą. Ateik, Dvasia Kūrėja, ir duoki žemei naują veidą.“ Amen.

SINODINIS KELIAS JIEZNO PARAPIJOJE