1200px-Vilnius_priest_seminary

 

Seminaristų išlaikymu rūpinasi vyskupas.

Ganytojas klierikų išlaikymo kaštus yra paskirstęs parapijoms. 

Jiezno parapija kasmet turi prisidėti 1000 eurų.

Lapkričio 28 d. I Advento sekmadienį rinksime aukas Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarijos išlaikymui.

Klebonas

 

PAREMKIME KUNIGŲ SEMINARIJĄ