20210418_131528

20210418_132230
Šie metai man jubiliejiniai. Visų pirma amžiaus – balandžio 17 d. man sukako 50 metų. Dėkoju Dievui už gyvenimo dovaną, už tėvelius, kurių dėka išvydau šį pasaulį ir buvau užaugintas, už sesę ir brolį, kurie augom drauge, už senelius, pusbrolius, pusseseres ir kitus giminaičius, už draugus, už mokytojus, kunigus ir visus sutiktuosius. Esu toks tik todėl, kad kelyje buvo jie.

Balandžio 18 d. savo apsilankymu mane pagerbė vyskupas Jonas Ivanauskas ir kancleris kunigas Gediminas Tamošiūnas. Mišiose dėkojo Dievui už man sutektas malones. Ačiū Ganytojui ir visiems, kurie drauge meldėtės. Dėkoju už sveikinimus, linkėjimus ir maldas. Juos išsakė: seniūnas, parapijos bendruomenė, vargonininkė su choristais, katechetė su vaikais, kultūros ir laisvalaikio centras, gimnazijos bendruomenė, UAB „Igeda“, Akstinų, Beliūnų, Jakubauskų ir Žigų, Lukoševičių, Mineikų, Paltanavičių, Vaidogų šeimos ir pavieniai žmonės. Vėliau sulaukiau sveikinimų iš LR seimo nario Andriaus Palionio, Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko bei daug skambučių ir žinučių. NUOŠIRDUS VISIEMS AČIŪ!

klebonas

Kitas jubiliejus – balandžio 28 d. Minėsiu kunigystės sidabrinį – 25 m. jubiliejų. Šią dieną vėl kviečiu jungtis į bendrą maldą. 12 val. šv. Mišiose dėkosiu Dievui už kunigystės dovaną. Dalyvaus šventimus suteikęs vyskupas Juozas Matulaitis, buvę klebonai – kun. Stasys Čiupalas, Jonas Sabaliauskas, kaimynai – dek. Jonas Dalinevičius ir kun. Laurynas Visockas.

Trečiasis jubiliejus – birželio 22 d. Sukaks 20 metų kaip esu Jiezno parapijos klebonu. Šia proga, jei nesutrukdys pandemija, pakviesiu ne tik dalyvauti šv. Mišiose, bet po jų ir Agapėje.

Noriu pasidalinti man skirtais keliais sveikinimais:

Klebonas kun. Rolandas

 

DĖKOJU už vidinę harmoniją, asmenybės pavyzdį, tradicijas, kurios saugo žmones ir moko padėkoti, nuoširdžią tarnystę bažnyčiai ir žmonių bendruomenei. LINKIU kilnios, džiugios ir prasmingos gyvenimo kasdienos. Meilės, supratimo ir žmonių palaikymo!

LR Seimo narys Andrius Palionis

 

Širdingai sveikinu gražios jubiliejinės sukakties proga. DĖKOJU Jums už šiltą bendravimą, dėmesingumą ir nuoširdų rūpinimąsi bendruomene bei parapijos reikalais. 

LINGIU ilgų gyvenimo metų, sveikatos ir žmonių meilės.  Tegul kiekviena diena būna kupina prasmės ir džiaugsmo.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

 

Sveikiname Jus su jubiliejinėmis sukaktimis ir sukaupta prasmingų darbų kraite. Ačiū Jums už dvasinės patirties skleidimą, įvairias iniciatyvas, paprastumą, pasiaukojimą ir nuoširdų rūpestį bažnyčios gražinimu. Linkime Dievo palaimos bei pagalbos kiekvienam Jūsų gyvenimo žingsniui, drąsos, ištvermės įgyvendinant naujus sumanymus ir ištikimų, pasiaukojančių žmonių šalia. Sveikatos, laimės, džiugių akimirkų…

Jiezno parapijos bendruomenė ir Jiezno seniūnas

 

„… primink mums, Viešpatie, kad vadovauja tiktai tas, kuris pats pirmas eina. Uždega tik tas, kuris pats dega. Patraukia tikai tas, kuris pats stiepiasi aukštyn kaip augančio medelio viršūnė ir kurio gyvenimas paprastas ir darbai paprasti…“ (B. Bulika)

AČIŪ už skleidžiamą šviesą. Tebūna Viešpats su Jumis.

Pagarbiai ir nuoširdžiai – Jiezno gimnazijos bendruomenė

 

Vaikai įteikė pluoštą sveikinimų. Vienas iš jų bei mažosios dailininkės piešinys.

Sveikinu su gimtadieniu gerbiamasis kunige Rolandai!!! Linkiu jums daug sveikatos, laimės ir linkiu, kad savo karjera kunigo baigtumėte laimingai.

Nuo Mato

DĖKOJU UŽ JUBILIEJINIUS METUS