Seminaristų išlaikymu rūpinasi vyskupas.

Ganytojas klierikų išlaikymo kaštus

yra paskirstęs parapijoms. 

Jiezno parapija kasmet turi prisidėti 1000 eurų.

Lapkričio 22 d. Kristaus Karaliaus iškilmėje rinksime aukas Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarijos išlaikymui

Klebonas

 

PAREMKIME KUNIGŲ SEMINARIJĄ