Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie padėjo pasiruošti ir atšvęsti šv. Roko atlaidus. 

Už puokštes altoriams UAB „IGEDA“ ir jos vadovui Gediminui Krinevičiui. 

Už nupintus vainikus – Dukurnonių moterims ir Aldonai Kizalavičienei. 

Už bažnyčios paruošimą šventei: Virginijai Lukoševičienei, jos vaikams Rokui ir Zitai, Jonui Anužiui, Eugenijai Rimšienei, Mindaugui Tamašauskui ir Sigutei Kimbirauskienei.

Už tarnystes liturgijoje: choristams ir vargonininkei Romai Ruočkienei.

Patarnautojams ir zakristijonui Vytukui Kazlauskui;

Skaitovams, procesijos dalyviams ir jų koord. Sigutei Kimbirauskienei.

Adorantėms ir katechetei Irenai Skulsčienei.

Prienų 6-osios kuopos Jiezno jauniesiems Šauliams ir jų vadui Sigitui Žaliui;

Už paramą: kavinei „Pas močiutę“, Jakubauskienės mėsinei, Vaidogų šeimai. 

Už nuolatinę pagalbą Andriui Palioniui.

Už padovanotus šventės dalyviams 350 porcijų DA-DU ledus „Vikonda grupei“ ir jos generaliniam direktoriui Mindaugui Snarskiui. 

Už paramą organizuojant fotografijų konkursą  „Jiezno bažnyčiai – 350“ VšĮ „Terra Publica“ ir jos direktoriui Vytautui Kandrotui.

Visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidedate prie mūsų bendruomenės. 

Teatlygina Viešpats už Jūsų gerumą!

Jiezno parapijos klebonas

 

PADĖKA