jiezno-foto-246-2

Brangūs parapijiečiai,

Bažnyčios rytiniame fasade yra lotyniškas užrašas, kuris skelbia:

G (eriausiam) D (idžiausiam) D (ievui) Garbingajai (Dievo) Motinai Marijai ir visiems šventiesiems, šventojo Mykolo arkangelo, angelų vadovo vardu ši garbingoji Jiezno bažnyčia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vicekanclerio Pono STEPONO PACO kadaise buvo išvaduota iš erezijos. Vėliau jo palikuonio (sūnaus) vyriausiojo L. D. Kunigaikštijos kanclerio Garbingiausio ir Šviesiausio Pono KRISTUPO PACO buvo pastatyta (išmūryta) ir apdovanota. Pagaliau Klemensui X esant Šventuoju Tėvu, viešpataujant Lenkijos karaliui ir LDK valdovui Šviesiausiajam Mykolui Kaributui, Vilniaus vyskupo Garbingiausio ir Šviesiausio Pono ALEKSANDRO SAPIEGOS iš Macejevo autoritetu ši bažnyčia Žemaičių vyskupo Garb. ir Švies. Pono KAZIMIERO PACO buvo pakonsekruota ir atiduota (Dievo kultui). Rugpjūčio 17 diena 1670 Viešpaties metai.

Tad šiais metais minime Jiezno parapijos bažnyčios konsekravimo 350 metų sukaktį! 

Džiaukimės galėdami būti šio įvykio liudininkais. 

LDK kancleris Kristupas Pacas pastatydino nuostabią barokinę bažnyčią. Jo įpėdiniai bei kiti geros valios žmonės toliau ją gražino ir išsaugojo mūsų laikams. Šiandien ji yra respublikinės reikšmės kultūros paminklas. Grožimės patys, su pasididžiavimu rodome ją kitiems. Tik liūdina bažnyčios išorė, kuri prašosi remonto…

Tačiau, pirminis ir pagrindinis statytojų ir vėliau puoselėtojų tikslas, kad šiame pastate būtų garbinamas Dievo vardas. Todėl didžiausias džiaugsmas, kad šis pastatas netapo tik muziejumi, bet iki šių dienų – 350 metų buvo ir yra maldos namai. 

Ši sukaktis mus įpareigoja naujaip atrasti santykį su bažnyčią: prisiimti didesnę atsakomybę už ją – rūpintis jos grožiu, tapti uolesniais šventovės lankytojais – maitintis per ją teikiamomis Dievo malonėmis ir statydinti dvasinius namus savo širdyse, bei dalyvauti jubiliejiniuose renginiuose, visų pirma – Šv. Roko atlaiduose.

klebonas kun. Rolandas Bičkauskas

 

JIEZNO PARAPIJOS BAŽNYČIAI – 350