PASTORACINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA

Parapijoje veikia Caritas, Gyvojo Rožinio draugija, grupelės „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai, vyksta ALFA kursas. 

Pakrikštyta …………………………………………………………………………….. 32

Priėmė I Komuniją …………………………………………………………………. 10

Sutvirtinimą ……………………………………………………………………………. 9

Susituokė ………………………………………………………………………………… 9

Suteiktas Ligonio patepimas ……………………………………………………… 37

Katalikiškai palaidoti ……………….,,,,…………………………………………… 53

Organizavome bažnyčios tarnautojams išvyką į koncertą Vilniuje;

Choro „Exaudi“ atvelykio koncertą Jiezno bažnyčioje;

Mus vizitavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas;

Paminėjome kun. Br. Bulikos 30-ąsias mirimo metines;

Zigmas Buterlevičius, Vaidogai ir kiti rėmėjai rugsėjį padovanojo mums koncertą „Rudens vitražai“, pop. Pranciškaus vizitui Lietuvoje atminti; 

Paminėjome kraštiečio kun. Pr. Bieliausko 135 gimimo metines. Seniūnija su kultūros ir laisvalaikio centru įamžino jo gimtinę, organizavo žygį iš Slabados į Jiezno bažnyčią, vyko Mišios, o po jų šventoriuje elektroninių karalionų koncertas;

Šventėme atlaidus: šv. Jono Krikštytojo; šv. Roko; šv arkang. Mykolo;

Organizavome keliones susitikimui su popiežiumi Pranciškumi: jaunimui į Vilnių, norintiems į Mišias Kauno santakoje.

Vykome su Alfa kurso dalyviais savaitgaliui į Palemoną.

Kalėdoms įrengėme bažnyčioje „gyvąją“ prakartėlę (ačiū Pilikauskams ir Bagužinskams už gyvūnus);

ŪKINĖ VEIKLA

Sutvirtinome bažnyčios dešinio bokšto kryžių;

Sutvirtinome bažnyčios rytinę šventoriaus tvorą;

Bendruomenės namų prieigas išgrindėme trinkelėmis;

Įsigijome lauko vazas, kuriomis papuošėme bažnyčios įėjimo laiptus;

Mūsų užsakymu, dailininkas Povilas Juška nutapė palaimintojo Teofiliaus paveikslą mūsų bažnyčiai;

Įsigijome naują žoliapjovę-traktoriuką Husqvarna;

KARITATYVINĖ VEIKLA

Advento metu organizavome akciją: „Gerumas mus vienija“. Rinkome ir dalinome drabužius, maistą, pinigus.

Lankėme sl. ligoninėje pacientus, organizavome varguoliams „Kūčių vakarienę“, prieš Velykas ir Kalėdas dalinome nepasiturintiems maisto produktus.

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

AB „Juta“

UAB „Igeda“ Laidojimo paslaugos ir gėlės Jiezne

L. Beliūnienės IĮ „Pas močiutę“

UAB Fazer Lietuva – „Gardėsis“

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

Mindaugas Snarskis

Arūnas ir Vilma Vaidogai

Andrius Palionis

Parapijiečiai
ir kiti geri žmonės

FINANSAI

2017 m. likutis ………………………………………………………………. 13372,93

Pajamos ………………………………………………………………………… 37279,38

Rinkliavos ……………………………………………………………………….. 12693

vardinės aukos (kartu su aukomis už parapijos laikraštį) …… 13084

Juridinių asmenų parama ………………………………………………… 1500 

GPM 2 proc. dalis ………………………………………………………… 2892,38 

Ūkinės, komercinės pajamos ……………………………………………….. 1760

kitos pajamos ………………………………………………………………………. 650

Išlaidos …………………………………………………………………………. 33286,77

Bažnyčios tarnautojų išlaikymui ……………………………………….. 5954

Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai ……………………………….. 1888,50

Liturgijai ……………………………………………………………………… 690,74

Bažnyčios išlaikymas (elektra, šiukšlės ir kitos paslaugos ) .. 4501,30

Remonto darbai …………………………………………………………… 5878,57

Turto įsigijimas ………………………………………………………….. 65937,73

Suteikėme pagalbą kunigų seminarijai, šv. Žemei,

Misijoms, šv. Perto skatikui ……………………………………………….. 1269

Parama (kurijai, popiežiaus vizitui, vyskupijos caritui,

nukentėjusiems nuo potvynio ……………………………………………. 1315

Kitos išlaidos …………………………………………………………………… 95,91

2019 metus pradėjome …………………………………………………. 22365,54

2019 m. PLANAI

Pastoraciniai: 

• Atlaidų šventimas: šv. Jono krikštytojo – birželio 24 d.; 

šv. Roko – rugpjūčio 18 d. ir šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. 

Ūkiniai:

• Užbaigti bendruomenės namų prieigas, sutvarkyti aplinką.

• Apskardinti rytinę šventoriaus tvoros dalį;

• Pakeisti likusius bažnyčios langus ir duris.

-jž-

 

2018 M. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA