Kai leidžiam nuodėmei valdyti, prarandame gerąjį kelią ir einame kaip pasiklydusios avys klystkeliais. Tačiau pats Dievas, mūsų Ganytojas, atėjo mūsų ieškoti ir, kad mus išgelbėtų, nusižemino iki kryžiaus mirties. Tad Velykos skelbia: „Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę, už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja!“ 

Per visus laikus Prisikėlęs Ganytojas nepaliauja ieškoti mūsų, pasaulio dykumose paklydusių ir įvairiomis blogio formomis prislėgtų mūsų brolių ir seserų…

Tad Prisikėlęs Jėzus tesuteikia ramybę ir viltį gedintiems dėl artimųjų netekties;

Gerasis Ganytojas tepadeda išgyvenantiems krizę šeimose; 

Gydantis Dievas teapgaubia savo meile ir gydančiu prisilietimu sergančiuosius bei visus geros valios žmones.

Mielieji, „Viešpats tikrai prisikėlė, kaip buvo sakęs!“. 

Linksmų Velykų!

Kunigas Rolandas Bičkauskas

Kovo 31 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS 

(nuo 9 iki 21 val. budėjimas prie Viešpaties kapo)

VELYKNAKTIS 21 val. 

(krikšto pažadų atnaujinimas)

Balandžio 1 d.

VELYKŲ RYTO MIŠIOS 8 val.

(velykinių valgių šventinimas)

SU PRISIKĖLUSIOJO ŠVENTE