PASTORACINĖ VEIKLA

Parapijoje veikia Caritas, Gyvojo Rožinio draugija, grupelės „Motinos maldoje“, Anoniminiai alkoholikai, Vyksta ALFA kursas.

Vasarą su grupele jaunimo dalyvavome Pasaulio jaunimo dienose, kurios vyko Krokuvoje (LENKIJA).

Advento jaunimo rekolekcijose Birštone.

Pakrikštyta – 21;
Priėmė I Komuniją – 18;
Susituokė – 13;
Suteiktas Ligonio patepimas – 31;
Katalikiškai palaidoti – 61.

ŪKINĖ VEIKLA

Kapitaliai suremontavome bendruomenės namų vidų: pakeitėme langus, duris, apšiltinome pastato sienas, įrengėme šildymą, vandentiekį, valymo įrenginius, naują elektros instaliaciją ir t.t. Prie šių darbų prisidėjo: UAB „INIT“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Transeurina ir Ko“, UAB „ Merisa“, UAB „Dalis gero“ ir Juozo Palionio fondas.

FINANSAI

2016 m. pradėjome su 6715,86 Eur.

Pajamos

Surinkome 34737 Eur, iš jų sudarė:
rinkliavos – 10813 Eur;
vardinės aukos (kartu su aukomis už parapijos laikraštį) – 14129 Eur;
juridinių asmenų parama – 6920 Eur;
GPM 2 proc. dalis – 2125 Eur;
kitos aukos – 750 Eur.

Išlaidos 32692,87 Eur

Bažnyčios tarnautojų išlaikymui – 7545 Eur
Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai – 1026 Eur
Liturgijai – 1236 Eur
Bažnyčios išlaikymas (elektra, šiukšlės ir kito paslaugos) – 2738 Eur
Remonto darbai –16653 Eur
Turto įsigijimas – 1762 Eur
Suteikėme pagalbą kunigų seminarijai, šv. Žemei, Misijoms, šv. Petro skatikui – 1232 Eur
Kitos išlaidos – 156 Eur

2017 metus pradėjome 8760,28 Eur.

2017 m. PLANAI

Įrengti naujus bažnyčios lauko laiptus.

2016 m. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA