dsc_0430Kiekvienais metais artėjant šv. Roko atlaidams stengiamės paruošti šventei ne tik savo namus, bet ir bažnyčią. Esu nuoširdžiai dėkingas visiems, kurie jausdami atsakomybę rado laiko ir noro prisidėti prie mūsų šventovės paruošimo. Talkoje dalyvavusiems: bažnyčios tarnautojams Virginijai Lukoševičienei ir Juozui Varanauskui. Kazimierai Ambrazevičienei, Irenai Valatkienei, Onai Blekaitienei, Eugenijai Rimšienei, Anelei Celiešienei, Onai Žiūkienei, Onai Narauskienei, Onai Prieskienienei, Elytei Žukauskienei, Skaistei Šalkauskienei, Broniui ir Veronikai Leonavičiams, Romui Rudžiui, Gintarei Milišiūtei, Somonai Jančiauskaitei, Stasiui Buimilai, Vytui Bubikovui, Nijolei, Redai ir Žydrūnui Gervickams, Danutei Kaminskienei, Sigutei Kimbirauskienei, Janinai Daunorienei, Angelei ir Simonui Pyragams. Už nupintus vainikus: – šv. Roko paveikslui: Broniui ir Veronikai Leonavičiams, – pakylai: Dukurnonių kaimo moterims. Už pakylos sumontavimą: Rimvydui Valkauskui ir Remigijui Švedui. Už gėlių puokštes: Eglei Aleknavičienei. Už lauke suolų sustatymą: Rokui Lukoševičiui, Juliui Urbanavičiui, Giedriui Tamošiūnai, Juozui Varanauskui ir Vytui Dubikovui. Už maisto produktus: Birutei Beržinskaitei, Eugenijai Rimšienei, Aldonai Jakubauskienei, Editai Urbanavičienei, Onai Blekaitienei ir kitiems. Už procesijos dalyviams pasiūtas skraistes: Sigutei Kimbirauskienei ir Astai Saikevičienei. Už pinigines aukas: Albinui ir Natalijai Cibulskams, Pranciškui ir Stasei Navickams bei Nijolei Beržinskienei. Žmonėms paaukojusiems gėles.

Teatlygina Viešpats už Jūsų dosnumą.

PADĖKA